Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1.1. Definities

GRASHELDEN: GRASHELDEN vof en haar medewerkers (hierna te noemen: GH). Statutair gevestigd te Amsterdam onder Kamer van Koophandelnummer 34280367.

Opdracht: Elke aan GH gegeven/door GH aanvaarde opdracht tot het geven van begeleiding/coaching, in de ruimste zin des woords bedoeld;

Dienstverlening: Deze omvat onder andere: begeleiding/coaching. Deze begeleiding/coaching wordt aangeboden in verschillende vormen. De wijze waarop aan de Dienstverlening van GH concreet vorm wordt gegeven is afhankelijk van de specifieke behoeften van de Opdrachtgever en zal concreet beschreven staan in de Opdrachtbevestiging.

Opdrachtbevestiging/Factuur: waaronder maar niet beperkt tot factuur en aanhangig mailcontact vanuit GH (hierna te noemen: OB/Factuur). In de OB/Factuur staat het volgende beschreven: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en GH, de specificaties betreffende de Dienstverlening waaronder maar niet beperkt tot: inhoud Dienstverlening, data, geldigheid en uitvoerenden en de totale som van de prijs van de Dienstverlening.

Opdrachtgever: De afnemer is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die voor zichzelf dan wel ten behoeve van derden een overeenkomst sluit met GH of gebruik maakt van de Dienstverlening.

Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan of gebruik maakt van de Dienstverlening.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsbetrekking tussen GH en de opdrachtgever.

1.3. GH behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. GH publiceert deze wijzigingen in de Algemene Voorwaarden op de website.

 

Artikel 2 Inhoud Dienstverlening

2.1. De Dienstverlening van GH is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar op derden.

2.2. Afspraken om de Dienstverlening af te kunnen nemen zullen in onderling overleg worden gemaakt tussen de Opdrachtgever en GH. De afspraken dienen altijd door de Opdrachtgever via de OB/Factuur en/of op andere wijze schriftelijk geaccordeerd te worden.

2.3.De door GH verstrekte of gepubliceerde gegevens, informatie en documenten blijven te allen tijden eigendom van GH. Zij mogen dan ook in geen geval in het geheel of gedeeltelijk gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden zonder schriftelijke en/of uitdrukkelijke toestemming, tenzij dit persoonlijk is en voor het doel waarvoor betreffende gegevens, informatie en documenten bedoeld zijn.

 

Artikel 3 Geldigheidstermijn & Beschikbaarheid

3.1.De Dienstverlening kent een geldigheidstermijn zoals omschreven in de OB/Factuur en/of aanhangig mailcontact.

3.2.GH behoudt zich het recht voor aanpassingen in beschikbaarheid door te voeren (d.w.z. dagen en/of tijdstippen).

 

Artikel 4 Prijs, facturering en betaling

4.1. De overeenkomst tussen GH en Opdrachtgever komt tot stand door het ondertekenen van de OB/Factuur.

4.2. De prijzen van GH zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4.3. Indien na het aangaan van de overeenkomst, maar vóór voltooiing van de opdracht onvoorziene prijs- dan wel tarievenverhoging optreedt, heeft GH het recht deze verhoging door te berekenen. De Opdrachtgever zal hiervan op de hoogte gesteld worden.

4.4. Betaling geschiedt binnen zeven (7) dagen na factuurdatum via overboeking op een door GH aan te wijzen bank- of girorekening, doch uiterlijk de dag voor de oplevering van de opdracht dan wel de dag voor het plaatsvinden van de Dienstverlening.

4.5. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever zonder schriftelijke ingebrekestelling in verzuim vanaf de vervaldag van de factuur. In dat geval zal zij de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag. Verder zal zij vergoeding verschuldigd zijn voor alle eventuele door GH dientengevolge te lijden schade, alsmede voor  alle aan de invordering verbonden kosten, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de openstaande som zullen bedragen.

4.6. Bij het uitblijven van betaling zal GH genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven aan een incassobureau. De incassokosten zullen bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.7. GH is gerechtigd om eventuele zaken die zij van en/of voor Opdrachtgever onder zich houdt, onder zich te houden totdat Opdrachtgever het volledige bedrag dat zij verschuldigd is aan GH heeft voldaan, tenzij Opdrachtgever voor het verschuldigde bedrag genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 5 Zekerheidsstelling

5.1. GH is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te verlangen. Alvorens de werkzaamheden te beginnen is GH gerechtigd minimaal 75% van het totaalbedrag te factureren.

5.2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt gegeven, heeft GH het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde indien mogelijk terug te nemen, onverminderd het aan GH alsdan toekomende recht op betaling van de tot dan toe gemaakte kosten, waarbij de bedragen als genoemd in de OB/Factuur in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht en wijziging in de opdracht

6.1. GH zal de opdracht naar eisen van goed en deugdelijk vakmanschap uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever goedgekeurde OB/Factuur.

6.2. GH heeft ten aanzien van de door haar te leveren Dienstverlening geen resultaatsverbintenis, behoudens voor zover bepaalde eigenschappen van de Dienstverlening uitdrukkelijk en schriftelijk door GH aan de Opdrachtgever zijn gegarandeerd. GH staat niet in voor verwachtingen omtrent eigenschappen die niet als hiervoor bedoeld uitdrukkelijk en schriftelijk met haar zijn overeengekomen.

6.3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat GH tijdig beschikt over alle gegevens waarvan GH heeft aangegeven dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht. GH  is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook doordat zij van verkeerde of onjuiste en/of onvolledige informatie is uitgegaan.

6.4. GH is bevoegd, indien dat noodzakelijk is voor een juiste uitvoering van de opdracht, in geringe mate af te wijken van de OB/Factuur. Afwijkingen ten opzichte van de OB/Factuur zijn steeds geoorloofd, als daarvoor in redelijkheid een aanleiding bestaat en mits de beoogde functionaliteit niet wezenlijk wordt aangetast, en mede in aanmerking genomen dat bij de uitvoering kan blijken dat bepaalde details, praktisch gezien, beter anders kunnen worden ingevuld dan in eerste instantie voorzien werd.

6.5. Voor additionele werkzaamheden van GH, waarvoor naar hun aard en omvang geen overeenkomst noodzakelijk is, wordt de factuur als OB/Factuur beschouwd.

6.6. Is er binnen de OB/Factuur een bepaalde termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de Opdrachtgever GH derhalve eerst in gebreke te stellen.

6.7. Meerwerk of een wijziging van de opdracht kan tot gevolg hebben dat de eventuele oorspronkelijk overeengekomen levertermijn wordt overschreden. GH is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

6.8. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen is GH gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van (onderdelen) van de Opdracht.

6.9. Eventuele contractuele beperkingen, waaronder tevens deze in Algemene Voorwaarden, van de derde partij zal GH tevens te allen tijde jegens Opdrachtgever kunnen inroepen.

 

Artikel 7 Levering van zaken en levertijd

7.1. Indien uitdrukkelijk een gehele of gedeeltelijke (eigendoms)overdracht is overeengekomen, geschiedt de levering van zaken aan Opdrachtgever ter plaatse waar GH haar bedrijf uitoefent. Vanaf het moment van levering zijn de geleverde zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gehouden haar volledige medewerking te verlenen aan de levering en dient de af te leveren zaken zo spoedig mogelijk na eerste verzoek van GH op te halen.

7.2. Indien vervoer van de te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening en risico van Opdrachtgever.

7.3. GH behoudt zich het eigendom voor van alle door haar geleverde zaken tot het moment van volledige betaling.

 

Artikel 8 Uitsluitend van toepassing bij evenementen

8.1. Tenzij anders is overeengekomen zijn in de door GH aangegeven kosten in ieder geval niet begrepen: de kosten van consumpties, vervoer van en naar de locaties, van verzekeringen en/of van derden af te nemen materialen.

8.2. Opdrachtgever dient GH in staat te stellen haar opdracht uit te kunnen voeren, onder andere door er, voor eigen rekening en risico, voor te zorgen dat:

– de voor de nakoming van de overeenkomst vereiste vergunningen en/of ontheffingen tijdig door de bevoegde instanties c.q. autoriteiten worden verleend en schriftelijk aanwezig zijn;

– medewerkers, zodra zij op de locatie van het evenement zijn aangekomen, een aanvang kunnen maken met de werkzaamheden en deze ongestoord kunnen blijven verrichten;

– ten behoeve van de medewerkers en het evenement de krachtens de wet, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen aanwezig zijn;

– de door Opdrachtgever aangewezen locatie van het evenement geschikt is voor het uitvoeren van de opdracht;

– de toegangswegen tot de locatie van het evenement geschikt zijn voor het benodigde transport;

– de veiligheid van medewerkers en bezoekers van het evenement voldoende is gewaarborgd;

– bij de afronding van de voorbereidende werkzaamheden een ter zake bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever aanwezig is om te controleren of de (voorbereidende) werkzaamheden naar behoren zijn vervuld.

8.3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van bezoekers van het evenement.

8.4. Indien GH door handelen of nalaten van Opdrachtgever niet, of niet voldoende, in staat is om de opdracht naar behoren uit te voeren, kan GH de schade die zij hierdoor lijdt op Opdrachtgever verhalen. Onder schade wordt behalve alle door GH geleden verlies tevens gederfde winst verstaan.

8.5. In geval van (weers- of overige situatieve) omstandigheden waarvan GH meent dat deze bij voortzetting van het evenement onaanvaardbare risico’s met zich brengen, is GH gerechtigd om het evenement uit te stellen dan wel niet door te laten gaan zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens opdrachtgever. Partijen zullen in dat geval nader met elkaar in overleg treden over een oplossing, waarbij de in ieder geval de tot dan toe door GH in redelijkheid verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten zullen worden vergoed.

 

Artikel 9 Klantenservice

9.1. Voor vragen over deze Algemene Voorwaarden of de Dienstverlening kan men terecht bij de aangestelde contactpersoon van GH.

9.2. Voor vragen met betrekking tot betalingen, het wederopzeggen van de Dienstverlening, klachten en/of het wijzigen van klantgegevens kan men terecht bij de administratie van GH. Deze is te bereiken via het emailadres post@grashelden.nl.

 

Artikel 10 Klantgegevens

10.1. De Opdrachtgever houdt GH onverwijld op de hoogte van wijzigingen in de gegevens van de Opdrachtgever en/of Deelnemers, zoals wijzigingen in de naam, het adres, het emailadres, het telefoonnummer danwel het rekeningnummer van de Opdrachtgever.

10.2. GH verwerkt de klantgegevens van de Opdrachtgever in een klantenbestand om de Dienstverlening uit te kunnen voeren, om de Opdrachtgever en Deelnemers nieuwsbrieven te sturen en de Opdrachtgever vrijblijvend op de hoogte te houden van voor de Opdrachtgever interessante ontwikkelingen en diensten van GH door toezending van informatiemateriaal, folder e.d. De persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever en Deelnemers zullen enkel door GH en slechts voor de verwezenlijking van de hiervoor omschreven doeleinden gebruikt worden.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1. GH kan zich op overmacht beroepen. Onder overmacht wordt verstaan hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, niet voorzien, waarop GH geen invloed kan uitoefenen, waardoor GH niet in staat is haar verplichtingen jegens Opdrachtgever na te komen. Als overmacht wordt onder meer beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen, waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder of bezwaarlijker wordt, zoals storm en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, oorlog of oorlogsgevaar hier te lande of in andere landen, verlies of beschadiging van materiaal bij transport, ziekte van moeilijk vervangbare medewerkers, daaraan verwante of daarmee verband houdende buitengewone omstandigheden, zoals uit- en invoerverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheidsinstantie, verbod tot levering aan Opdrachtgever, opgelegd door groepen, organisaties of contractuele samenwerkingen, waarbij GH is aangesloten, brand en andere ongevallen in het bedrijf, gebrek aan of storingen in middelen van vervoer, niet of niet tijdige levering van zaken door leveranciers hier te lande en/of in het buitenland, technische mankementen van gebruikte toepassingen als internet, radio, televisie, stagnatie in de aanvoer uit andere landen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of de zeggenschap van GH vallen.

11.2. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van GH kan GH de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en/of de uitvoering van de overeenkomst opschorten, zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding. Indien GH bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds nagekomen, danwel het gedeeltelijk na te komen, deel van haar verplichtingen, afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijke overeenkomst betrof.

 

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst voldoet, of bij grove nalatigheid van Opdrachtgever of ingeval het evenement ten behoeve waaraan GH werkzaamheden verricht definitief wordt gestopt door overmacht, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling van Opdrachtgever, alsmede ingeval Opdrachtgever door beslaglegging of andere maatregelen de bevoegdheid c.q. de beschikking over zijn vermogen verliest, is GH gerechtigd, onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade, de overeenkomst op te schorten en/of met onmiddellijke ingang te ontbinden.

12.2. Indien GH op het moment van de ontbinding reeds een gedeelte van de opdracht heeft uitgevoerd, zal dit gedeelte en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen onderwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat GH ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die GH voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. De aansprakelijkheid van GH is altijd gemaximeerd tot het verzekerde bedrag dat wordt uitgekeerd onder de betreffende verzekeringspolis.

13.2. GH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door schuld of toedoen van Opdrachtgever, waaronder goederen of derden waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is. GH is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door handelen of nalaten van haar medewerkers indien dit geschiedt op of naar aanleiding van, instructie, advies of opdracht danwel andere inmenging van (vertegenwoordigers of medewerkers van) Opdrachtgever.

13.3. GH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de niet, niet tijdige of niet deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van GH .

13.4. De verplichting van GH tot vergoeding van geleden schade zal in geen geval betrekking kunnen hebben op eventuele omzetderving of andere eventuele bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of immateriële schade.

13.5. Deelname aan de Dienstverlening geschiedt voor risico van Opdrachtgever en/of Deelnemers.

13.6. De Opdrachtgever vrijwaart GH van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden en psychologische klachten met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan is door de Dienstverlening.

13.7. Bij twijfel over de medische gesteldheid van een Deelnemer is het de Opdrachtgever en/of Deelnemer verplicht een huisarts en of medisch specialist toestemming te vragen alvorens over te gaan tot deelname aan de Dienstverlening.

 

Artikel 14 Slotbepalingen

14.1. Aanvullingen op en wijzigingen van de OB/Factuur (overeenkomst), de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

14.2. De nietigheid van enige bepaling van de OB/Factuur (overeenkomst), de Opdracht of deze Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

14.3. Op alle rechtsverhoudingen tussen GH en de Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die niet in onderlinge overeenstemming geschikt worden, zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

 

November 2016